Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

close
0
Zadzwoń: 33 852 03 46

Regulamin

§1
Warunki Ogólne

Właścicielem sklepu internetowego andarex.pl jest firma Andarex z siedzibą w Cieszynie, ul. Liburnia 47; REGON: 070472546 ,

NIP: 548-005-30-50. Numer wpisu ewidencji gospodarczej J 1229/2004 prowadzony przez Wójta Gminy Jaworze.

§2
Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć:

a. osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
b. każda osoba prawna,
c. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych
zwana dalej "Kupującym".

§3

Oferty i cenniki znajdujące się na stronie internetowej sklepu internetowego „andarex.pl” nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

§4

Zamówienie złożone w sklepie internetowym nie jest równoznaczne z zawarciem umowy.

§5

Ceny podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej ( nie dotyczą salonu detalicznego).

§6

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem elektronicznym: http://www.andarex.pl. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż oryginalnie zapakowanego sprzętu AGD, RTV, GSM. Szczegółowy spis produktów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu. Podane tam ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami. Ceną wiążącą dla Kupującego i andarex jest cena widoczna na stronie internetowej w momencie złożenia przez Kupującego zamówienia na dany produkt.

§7

Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracji konta internetowego znajdującego się na stronie sklepu internetowego.

§8

Z zakupów w systemach ratalnych mogą korzystać jedynie Konsumenci w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 20 lipca 2001 r. (Dz.U. 2001, Nr 100, Poz. 1081)

§9
Anulowanie Zamówienia

P.H. Andarex może anulować zamówienie, jeżeli:
a. Kupujący jako formę płatności wybrał przelew, a kwota należności za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie sklepu internetowego do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Kupującego numeru konta, na które ma on wpłacić należność. Jeśli wpłata zostanie dokonana w terminie dwóch ostatnich dni (dzień 6 i 7) klient powinien powiadomić sklep o zaistniałej sytuacji,
b. w wyniku zachowania Kupującego, w szczególności przyjmującego postać zachowania obelżywego lub innego uwłaczającego, nie jest możliwa wymiana korespondencji niezbędna do przeprowadzenia procedury realizacji zamówienia do końca,
c. Kupujący przeprowadził w ciągu ostatnich 6 miesięcy co najmniej 3 transakcji, które następnie zostały anulowane, nieodebrane lub co do której Klient odstąpił podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

§10
Dane Osobowe

Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym na stronie www.andarex.pl są przetwarzane przez P.H. Andarex w celach realizacji zamówienia (umowy sprzedaży) oraz w celach marketingowo-promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Klient/opiniodawca wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie, jak i publikowanie, kopiowanie i modyfikowanie oraz dystrybucję przez właściciela strony wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w serwisie, a w szczególności opinii, wypowiedzi i materiałów.

§11
Przesyłki

1. Zamówiony towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem zewnętrznych firm kurierskich DPD Polska Sp. z o.o. wykonujących odpłatnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz sklepu internetowego andarex.pl przewóz towarów do Klientów.
2. Zakupiony towar jest dostarczany na adres dostawy wskazany przez Kupującego. Dostawa towaru następuje w ciągu 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty, bądź w ciągu 10 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty gdy zamówiony towar ma status dostępności "na zamówienie".
3. Jeżeli kurier nie zastanie Kupującego pod adresem dostawy, awizuje przesyłkę. Ponowna próba dostawy towaru nastąpi w ciągu następnych 48 godzin od daty wystawienia awizo.
4. Jeżeli kurier nie zastanie Kupującego pod adresem dostawy, awizuje przesyłkę ponownie. Na drugim awizo wskazane jest miejsce, gdzie Kupujący może odebrać przesyłkę. Przesyłkę należy odebrać w terminie do 4 dni od daty wystawienia awizo. Po 4 dniach następuje anulowanie zamówienia, a kosztami zwrotu produktu obciążany zostaje Kupujący.
5. Za wszelkie braki jakościowe lub ilościowe towaru powstałe w wyniku transportu kurierskiego odpowiadają firmy kurierskie DPD Polska Sp. z o.o.


UWAGA! DOSTAWA POD WSKAZANY ADRES, KURIER NIE WYNOSI TOWARU NA PIĘTRA ANI DO MIESZKANIA.

Klient może podczas składania zamówienia wybrać usługę wniesienia przesyłki do mieszkania. Jest to usługa dodatkowo płatna i dotyczy wybranych towarów znajdujących sie w ofercie sklepu www.andarex.pl.

6. Nie zastrzegamy godziny doręczenia towaru. Paczki dostarczane są od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 8-16. Kurier nie ma obowiązku kontaktu telefonicznego przy pierwszej próbie dostarczenia przesyłki.


§12

1. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Kupujący ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm i plomb zabezpieczających przesyłkę.
2. W przypadku gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, plomby i/lub taśmy zabezpieczające, bądź sam towar, jak też jeżeli otrzymany produkt jest niekompletny, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki; powinien także sporządzić w obecności kuriera protokół szkody, zawierający wyszczególnienie uszkodzeń lub braków oraz datę i godzinę doręczenia.
3. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 powyżej Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta sklepu internetowego celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
4. P.H. Andarex ma prawo do ubiegania się o rekompensatę za zmniejszenie wartości towaru , w razie wykrycia śladów zużycia.

§13

Dostawa oraz odbiór towaru realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw unii europejskiej.

§14
Realizacja zamówienia

1. W przypadku towarów ze statusem "na zamówienie" termin przyjęcia do realizacji zależy od dostępności towaru u dystrybutora.

2. W przypadku towarów ze statusem "chwilowy brak" zamówienie nie moze zostać złozone do czasu zmiany statusu towaru na "dostępny od ręki".
3. W sytuacji gdy zrealizowanie dostawy zamówienia w terminie określonym w § 10 Regulaminu jest niemożliwe, P.H. Andarex zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Kupującym nowego terminu dostawy, zmiany bądź anulowania zamówienia.
4. Potwierdzeniem rezerwacji jest wiadomość elektroniczna z numerem konta bankowego, na które należy dokonać wpłaty należności za towar. Jeżeli rezerwacja nie powiedzie się, zamówienie zostanie uznane za nieudane (z powodu braku towaru) i ulegnie anulowaniu.
5. Umowa kupna-sprzedaży towaru pomiędzy P.H. Andarex., a Kupującym zawierana jest w chwili potwierdzenia drogą elektroniczną przyjęcia zamówienia do realizacji przez P.H Andarex.

§15

1. Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzane jest pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych od daty złożenia zamówienia przez Kupującego.
2. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przyjmuje się, że zamówienie zostało anulowane.

§16

1. Mimo dołożenia wszelkich starań firma P.H. Andarex. nie gwarantuje, że widniejące na stronie internetowej sklepu zdjęcia prezentujące oferowane produkty nie zawierają odstępstw od rzeczywistego wyglądu towaru.
2. Różnica w wyglądzie produktu na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej i rzeczywistym wyglądem produktu nie może być podstawą roszczeń Kupującego opisanych w § 26 Regulaminu.

§17

Wszystkie wymienione na stronie sklepu internetowego produkty, nazwy oraz znaki towarowe są użyte w celach identyfikacji określonego produktu i są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§18

W przypadku nieotrzymania zamówionego produktu po upływie 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji, Kupujący może anulować zamówienie.

§19

1. Anulowanie zamówienia przez Kupującego może nastąpić drogą pisemną oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.2. Po potwierdzeniu zamówienia w trybie §21, anulowanie zamówienia jest niedopuszczalne. W razie anulowania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do zwrotu kosztów przesyłki.
§20

1. W przypadku płatności za “Pobraniem od kuriera” w mailu “Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji” Kupujący otrzymuje informację o konieczności potwierdzenia zamówienia.
2. Zamówienie powinno zostać potwierdzone w ciągu 5 dni kalendarzowych. Po upływie wskazanego terminu w przypadku braku potwierdzenia zamówienie zostanie anulowane.

§21


Dowodem sprzedaży w sklepie internetowym jest faktura VAT lub paragon. Do każdego zamówienia wystawiany jest jeden dokument sprzedaży.

§22
Gwarancja Jakości

1. Jeżeli produkt objęty jest gwarancją producenta bądź importera, informacja o okresie obowiązywania gwarancji jakości widnieje w opisie produktu na stronie sklepu internetowego. Szczegółowe warunki gwarancji są określone przez gwaranta na karcie gwarancyjnej, którą Kupujący otrzymuje wraz z produktem.
2. Przy korzystaniu z gwarancji jakości Kupujący winien zgłosić się do Autoryzowanej Stacji Serwisowej wskazanej przez podmiot udzielający gwarancji jakości. Dane adresowe stacji serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych oraz na stronie internetowej sklepu internetowego andarex.pl.
3. Sklep internetowy andarex.pl nie jest podmiotem udzielającym gwarancji jakości na oferowane w sprzedaży towary. W związku z powyższym wszelkie roszczenia wynikające z realizacji uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości należy kierować bezpośrednio do podmiotów udzielających gwarancji jakości.

§23
Niezgodność Towaru z Umową

1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r., P.H. Andarex odpowiada przed Kupującym za niezgodność towaru z umową na warunkach określonych w w/w ustawie.
2. W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący powinien poinformować Biuro Obsługi Klienta sklepu drogą mailową.

§24

1. P.H. Andarex ustosunkowuje się do żądania Kupującego niezwłocznie.
2. Jeżeli rozstrzygnięcie zasadności żądania Kupującego będzie wymagało dodatkowych ekspertyz technicznych (wykonanych przez Autoryzowaną Stację Serwisową producenta), P.H. Andarex udzieli odpowiedzi na pismo Kupującego w terminie do 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Kupującego reklamowanego produktu wraz ze wspomnianym pismem.
3. Kupujący wyraża zgodę, aby wszelka korespondencja dot. zakupionego towaru, w tym w szczególności korespondencja dot. ewentualnej niezgodności towaru z umową była przesyłana na adres e-mail Kupującego wskazany podczas rejestracji. Wysłanie poczty e-mail na adres, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się za skuteczne doręczenie w momencie wprowadzenia wiadomości do sieci (np. Internet).

§25

1. Jeżeli żądanie Kupującego było bezzasadne, koszty dostawy ponosi Kupujący.§26

1. Ceny podane na stronie sklepu internetowego uwzględniają rabat w wysokości 3 %.


§27
Odstąpienie od umowy


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas  o swojej decyzji o odstąpieniu od
niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).


Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduję się na naszej stronie w zakładce "INFORMACJA"jednaknie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy


W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty
dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później
niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej
umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte
w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą
Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


§28

1. Zwracany w trybie opisanym w § 29 Regulaminu towar zostanie przyjęty przez P.H. Andarex tylko wtedy, gdy pozostanie w stanie niezmienionym w stosunku do stanu pierwotnego (w jakim otrzymał go Kupujący), chyba że zmiana była
konieczna w granicach zwykłego zarządu.


§29

1. W przypadku zwrotu towaru opisanego w § 24 Regulaminu firma P.H. Andarex gwarantuje zwrot kwoty zamówienia.
2. Zwracana kwota zostanie przelana na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego. Wpłata zostanie dokonana w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez BOK wiadomości elektronicznej z numerem rachunku bankowego Kupującego.

§30
Systemy ratalne

1. Procedura w razie skorzystania z oferty systemów ratalnych:
a. z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji bank uruchamia procedurę ratalną,
b. zamówienie zostaje sfinalizowane w momencie otrzymania przez sklep numeru umowy kredytowej.
2. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, jeżeli w terminie 14 dni roboczych nie otrzyma z banku dokumentów potwierdzających przyznanie kredytu.

§31
Anulowanie i zwrot

1. W przypadku anulowania zamówienia, jeżeli kwota należna została już wpłacona na konto sklepu internetowego, firma P.H. Andarex zwraca ją Kupującemu.
2. Należność zostanie przelana na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy. Wpłata zostanie dokonana w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez BOK wiadomości elektronicznej z numerem rachunku bankowego Kupującego.

§32

Zwroty należności za transakcje dokonane przelewem oraz płatne gotówką będą regulowane przez firmę P.H. Andarex za pomocą przelewu na konto wskazane przez Kupującego.


§33

1. Użytkownik rejestrujący się w sklepie internetowym P.H. Andarex, w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie przesyłek o charakterze reklamowym, będzie otrzymywał mailing na konto podane przy rejestracji.
2. Użytkownik, który uprzednio wyraził zgodę, o której mowa w ust. 1 powyżej może anulować swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.

§34

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§35

1. Kupujący zakładając konto w sklepie internetowym andarex.pl oraz dokonując w nim zakupów akceptuje jednocześnie powyższy Regulamin.

2. Założenie konta w sklepie internetowym, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie materiałów reklamowych (newsletter). Rezygnacji z otrzymywania materiałów reklamowych należy dokonać poprzez wybranie właściwego linku, znajdującego sie w mailu, lub poprzez konto użytkowanika (zakładka ustawienia)